Pitkät jännevälit PAROC-sandwichelementeilläErinomaiset raaka-aineet ja AST-teknologia takaavat PAROC-elementtien lujuuden ja jäykkyyden, joten elementit kestävät tuulen aiheuttaman kuormituksen. Käytännön rakentamisessa tämä tarkoittaa pitkiä jännevälejä ja kustannussäästöä.

Runkorakenteen muoto hallitsee yleensä rakennuksen suunnittelua. Rakenteet voidaan optimoida käyttämällä hyväksi PAROC-elementtien koko lujuuskapasiteetti eli suunnittelemalla rakenteet maksimijänneväleille. Yleensä PAROC-elementtejä käytetään yksiaukkoisina rakenteina, mutta myös moniaukkoiset sovellukset ovat mahdollisia. PAROC-elementtirakenteiden jännevälimitoitus perustuu EN 14509 -standardiin.

PAROC-elementtejä mitoitettaessa on otettava huomioon ovet, ikkunat, läpiviennit ja muut aukotukset. Nämä voivat heikentää elementin lujuutta. Paloluokitelluissa rakenteissa jännevälejä voidaan myös rajoittaa.

Mitoita jännevälit Suunnitteluohjeessa (pdf) olevien mitoituskäyrien avulla. Määritä kuormitukset seuraavasti:

Ulkoseinät

Ulkoseinät mitoitetaan Eurokoodien EN 1991-1-4 mukaisille tuulikuormille huomioiden kuorman osavarmuuskertoimet ja painekertoimet kansallisten määräysten mukaisesti.

Väliseinät

Väliseinät mitoitetaan suunnittelijan määrittämille kuormille. Väliseinät mitoitetaan kuormitusohjeiden mukaisille tuulikuormille ja painekertoimille. Suunnittelukuorman on kuitenkin oltava vähintään 0,5 kN/m2, koska väliseinäelementteihin kohdistuva rasitus on useimmiten suurimmillaan rakennusaikana, jolloin elementtejä siirrellään ja käsitellään työmaalla.

Moniaukkoiset seinät

Moniaukkoisten elementtien välituilla vaikuttavat yhtä aikaa kuormituksen aiheuttama leikkausvoima ja taivutusmomentti. Elementin ulko- ja sisäpinnan välillä vallitseva lämpötilaero lisää taivutusmomenttia välituilla. Tämän vuoksi moniaukkoisten elementtien jännevälit on rajoitettu. Tukileveydet ja kiinnikkeiden määrä mitoitetaan tapauskohtaisesti.

Sisäkatot

Sisäkatot jaetaan kahteen ryhmään: kuormittamattomiin ja kuormitettuihin.

  • Mitoita kuormittamattomat sisäkatot elementtien omalle painolle sekä mahdollisista ripustuksista tuleville kuormille. Kuormittamattomilla sisäkatoilla ei saa kävellä asennuksen jälkeen eikä niitä ole mitoitettu kantamaan mm. erilaisista laitteista ja kanavista tulevia kuormia.
  • Mitoita kuormitetut sisäkatot elementtien omalle painolle, kävelystä syntyvälle pistekuormalle (120 kg = 1 henkilö) ja tasaiselle hyötykuormalle 25 kg/m2, jollei muuta kuormitustietoa ole käytettävissä.