Yläpohjat ja ullakot

Harjakatot ovat aina olleet asuinrakennuksien yleisimpiä kattotyyppejä. Kivivilla soveltuu erinomaisesti lämmöneristeeksi tuulettuviin harjakattorakenteisiin. Palamaton eriste antaa parhaan mahdollisen suojan paloa vastaan ja on tiheän kuiturakenteensa vuoksi hyvä valinta myös äänieristeeksi.

Harjakattoisissa tuulettuvissa yläpohjissa on useimmiten riittävästi tilaa asentaa energiatehokas lämmöneristekerros. Yläpohjan tuuletusta varten tulee räystäiden alle jättää 20–50 mm tuuletusväli. Räystäillä on hyvä käyttää tuulenohjaimia tai seinän tuulensuoja tulee nostaa riittävän ylös, niin että ilmavirta ei räystäsalueella haitallisesti vaikuta eristeeseen. Tällöin eristyksen päälle ei välttämättä tarvita tuulensuojausta, koska ilmavirtaus on niin vähäistä, ettei se vaikuta eristyksen toimivuuteen. 

Konvektio puhallusvillassa 

Huokoisen lämmöneristeen (esim. kivi-, lasi- ja selluvillat sekä puukuitueristeet; levyeristeet ja puhallusvillat) lämmöneristyskyky perustuu eristeen huokosissa paikallaan pysyvän ilman eristävyyteen. Mikäli ilma pääsee liikkumaan, on kyseessä konvektio, jolloin lämmöneristeen eristyskyky heikkenee.

  • Lämmöneristeessä voi tapahtua kahdenlaista konvektiota; pakotettua ja luonnollista.
  • Pakotetussa konvektiossa mm. tuuli aiheuttaa eristeessä olevan ilman liikettä, mikäli eristettä ei ole suojattu tuulensuojalevyllä tai esim. tuulenohjaimilla. Luonnollista konvektiota syntyy rakenteen eri puolilla olevan lämpötilaeron vaikutuksesta. Luonnollisessa konvektiossa ilma liikkuu eristeen sisällä luonnollisesti ilman tiheyserojen vaikutuksesta. Kevyempi lämmin ilma pyrkii siirtymään ylöspäin ja samalla raskaampi kylmä ilma laskeutuu alaspäin.

Hyvin kevyillä huokoisilla eristeillä (TTY:n tutkimuksessa esitetty alle 25 kg/m3) ilmaläpäisevyys on usein suurta ja siten ilma pääsee liikkumaan vapaammin. Tällöin riskit luonnollisen konvektion syntymiselle kasvavat ja etenkin kylminä ajankohtina rakenteen lämmöneristyskyky heikkenee merkittävästi.

Tiheämmillä eristeillä (kuten PAROC-kivivillaeristeet) ilmanläpäisevyys on pientä, eikä siten haitallista konvektiota pääse syntymään.

Uudiskohteen eristysratkaisut

Uudiskohteiden harjakatoille sopivassa Tuplavarma-eristysratkaisussa jämäkkä mutta pehmeä PAROC eXtra tai PAROC Natura Lana -eristelevy muodostaa tukevan alustan PAROC -puhallusvillalle PAROC BLT 6 (tai BLT 9). Tuplavarma-rakenteessa puhallusvilla tarttuu liukumattomasti alla olevaan kivivillalevyyn, minkä vuoksi se sopii vaakasuorien yläpohjien lisäksi myös vinojen ns. saksiristikkoyläpohjien eristämiseen.

PAROC eXtra -levyt riittävät hyvin rakentamisen aikaiseksi eristeeksi. Voit itse latoa eristyslevyt yläpohjaan höyry-/ilmasulun päälle ja aloittaa talon lämmittämisen ja kuivattamisen. Puhallusurakoitsija asentaa lopullisen eristyksen puhallusvillalla, kun kaikki tarvittavat työt (mm. IV ja sähkö) yläpohjassa on tehty.   

Harjakaton eristys kivivillalevyillä ja puhallusvillalla

 

 Erityisratkaisujen U-arvot  mm mm mm
PAROC BLT 6 tai BLT 9 (yhtenäinen kerros) 160 310  420
PAROC eXtra, PAROC Natura Lana (alapaarre)
100 100   100
U-arvo W/m2K  0,14 0,09 0,07

PAROC-puhallusvilla PAROC BLT 6 (tai BLT 9) on tehokas, vaivaton, luotettava ja paloturvallinen yläpohjan eristysratkaisu. Se toimitetaan aina valmiiksi puhallettuna rakenteeseen puhallusurakoitsijan toimesta. Omatoimiseen, pienien lisäeristyskohteiden eristämiseen on tarjolla PAROC SHT 10 -villapuru, joka levitetään haravalla. Suurempiin omatoimisiin eristyskohteisiin on tarjolla PAROC SHT 2 -itsepuhallusvilla, joka asennetaan rautakaupasta vuokrattavalla itsepuhalluskoneella.

Puhallusvillaa käytettäessä on suositeltavaa asentaa räystään reuna-alueille tuulenohjain, joka muodostaa sinne yhtenäisen kotelon helpottamaan puhallusvillan asennusta. Se myös ohjaa tuulen aiheuttaman ilmavirran eristeen yli niin, ettei tuuli pääse tunkeutumaan eristeeseen eikä puhallusvilla siirry tuulen vaikutuksesta.

Harjakaton eristys puhallusvillalla
   
 Erityisratkaisujen U-arvot  mm mm mm
PAROC BLT 6 tai BLT 9 (yhtenäinen kerros) 170 320  440
PAROC BLT 6 tai BLT 9 (alapaarre)
100 100   100
U-arvo W/m2K  0,14 0,09 0,07

Eristelevyt asennetaan kahtena tai useampana kerroksena niin, että eristelevyt liittyvät tiiviisti toisiinsa ja ympäröiviin rakenteisiin.

Harjakaton levyeristys

 

 Erityisratkaisujen U-arvot  mm mm mm
PAROC eXtra, PAROC Natura Lana (yhtenäinen kerros) 150 275 375
PAROC eXtra, PAROC Natura Lana (alapaarre)
100 100 100
U-arvo W/m2K  0,14 0,09 0,07
Laskentaparametrit, harjakatot (Standardin EN 6946 mukaan):
Höyrynsulku λU = 0,33 W/mK d = 0,25 mm R = 0,001 m2K/W

Tuulettumaton ilmarako 22 mm (harvalaudoitus 22x100 mm, k300)

λU = 0,1375 W/mK d = 22 mm R = 0,16 m2K/W
Kipsilevy λU =0,25 W/mK d = 13 mm R = 0,052 m2K/W
PAROC eXtra, PAROC Natura Lana λU = 0,036 W/mK    
PAROC BLT 6 (BLT 9) λU = 0,041 W/mK    
Puu (kattoristikko, harvalaudoitus, koolaus) λU = 0,12 W/mK    
Pintavastukset (sis. katon ilmatilan lämmönvastuksen) Rsi + Rse = 0,34 W/m2K
Kattoristikon alapaarre 50x100 mm, k900.
Koolaus 50x50 mm, k300 

Vanhan rakennuksen lisäeristysratkaisut

Jämäkillä PAROC eXtra tai PAROC Natura Lana -levyillä voi tehokkaasti parantaa yläpohjan eristystä. Eristelevyt tulee asentaa tiiviisti vanhaa eristekerrosta ja rakenteita vasten.

PAROC eXtra yläpohjan eristeenä 

On tärkeää, että uuden, asennetun villan yläpuolelle jää vähintään 100 mm vapaa tila, joka tuulettuu ulkoilmaan.

Palamaton puhalluskivivilla on erinomainen lisäeriste sekä nykyisten eristemateriaalien että vanhojen puru-, sammal-, ym. orgaanisten eristeiden päälle. Tällöin vanhat eristeet jäävät lämpimämpään tilaan ja mahdollinen kosteus pääsee kuivumaan uuden eristeen läpi. Samalla saadaan paloturvallinen peitto palavien eristeiden päälle.

Yläpohja muodostaa rakennuksen suurimman yhtenäisen pinnan ja kaikesta talon ulkovaipan kautta karkaavasta lämmöstä suurin osa pyrkii ulos juuri katon läpi. Siksi yläpohjan lisäeristämistarve kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi. Yleensä hyvin eristetyssä yläpohjassa on vähintään kaksi kertaa niin paksu eristekerros kuin seinissä. Lisäeristäminen on helppoa ja taloudellisesti kannattavaa.

Yläpohjan tuuletusta varten tulee räystäiden alle jättää 30-50 mm tuuletusväli. Räystäsalueille kannattaa asentaa tuulenohjaimet tai seinän tuulensuoja tulee nostaa riittävän ylös (n. 300 mm yli suunnitellun eristeen yläpinnan), niin että ilmavirta ei räystäsalueella haitallisesti vaikuta eristeeseen. Jos katon reuna-alueilla ei ole riittävästi tilaa lisäeristeelle, voidaan puute kompensoida lisäämällä vastaavasti eristettä muualle yläpohjaan.

Lisäeristystyön voi tilata puhallusvillaurakoitsijalta, jolloin eristeenä on PAROC BLT 6 (tai BLT 9). Jos eristettävä alue on pieni, voi kivivillapurua (PAROC SHT 10) levittää itse haravalla. Omatoimiseen eristämiseen voi myös käyttää PAROC SHT 2 -itsepuhallusvillaa, mikä asennetaan rautakaupasta vuokrattavalla puhalluskoneella. Katso asennusvideo. Tarkasta vanhan rakenteen kunto ja tee tarvittavat korjaukset (mahdollisten ilmavuotojen paikkaus, tarvittaessa vanhan eristeen vaihto, tuulenohjaimien asentaminen yms.) ennen lisäeristämistä.

Lisäeristeen vaikutus rakenteen kosteuteen

Esim. vanhan 200 mm purueristeen päälle yläpohjassa lisätään PAROC-kivivillaa 150 mm. Kun ulkolämpötila on -10˚C, nousee vanhan eristeen lämpötila lisäeristeen alla +8˚C:een ja samalla sen suhteellinen kosteus laskee 85 %:sta 30 %:iin. Eli puru kuivuu. Samalla saadaan paloturvallinen peitto palavien eristeiden päälle.

 

Puhallusvilla lisälämmöneristeenä

On tärkeää, että uuden, asennetun villan yläpuolelle jää vähintään 100 mm vapaa tila, joka tuulettuu ulkoilmaan.

Vinot Yläpohjat

Vinokattoihin tarkoitetut  Parocin lämmöneristeet on helppo asentaa tiiviisti puurunkoisiin yläpohjarakenteisiin. Kivivilla on tiheän kuiturakenteensa vuoksi erinomainen valinta myös ääneneristeeksi. Palamattomina eristeet antavat parhaan mahdollisen suojan paloa vastaan

Vinoissa yläpohjissa voidaan palkkien ylä- tai alapuolelle lisätä koolauksella rakenteen korkeutta, jos kattopalkkien korkeus ei ole riittävä. Eristeen yläpintaan asennetaan tuulensuoja estämään ilmavirtauksen vaikutus eristeeseen. PAROC -tuulensuojaeristeet soveltuvat paloluokaltaan kaikentyyppisiin rakennuksiin (P0, P1, P2 ja P3) Tuuletusväli tulee olla 50-100 mm riippuen tuuletettavan lappeen pituudesta ja jyrkkyydestä.

Vino yläpohja

Vinon yläpohjan eristys
 Erityisratkaisujen U-arvot

 mm

 mm

 mm

 mm
 PAROC Cortex pro (palkki)

  40

 55

  40

50 
 PAROC eXtra, PAROC Natura Lana (palkki)

 225

 350

 375

475
 U-arvo, W/m2K

0,14

 0,09

 0,09

0,07 

Vino yläpohja ristiinkoolauksella

Vinon yläpohjan eristys

 

 Erityisratkaisujen U-arvot  mm mm mm mm mm mm mm
PAROC Cortex pro (palkki)  55  40    40    55  40
 PAROC Cortex (palkki)
     30   30    
 PAROC eXtra tai Natura Lana (palkki)  175 200 200 350 350  325 450
 PAROC eXtra tai Natura Lana (ristiinkoolaus)  50 50 50 50 50 50 50
 U-arvo W/m2K  0,14 0,14 0,14 0,09 0,09 0,09 0,07

 

Laskentaparametrit

 Höyrynsulku  λU = 0,33 W/mK  d = 0,25 mm  R = 0,001 m2K/W
 Tuulettumaton ilmarako 22 mm (harvalaudoitus 22x100 mm, k300)  λU = 0,1375 W/mK  d = 22 mm  R = 0,16 m2K/W
 Kipsilevy  λU =0,25 W/mK  d = 13 mm  R = 0,052 m2K/W
 PAROC Cortex pro  λU = 0,032 W/mK    
 PAROC Cortex  λU = 0,033 W/mK    
 PAROC eXtra, PAROC Natura Lana  λU = 0,036 W/mK    
 Puu (kattopalkki, harvalaudoitus, koolaus)  λU = 0,12 W/mK    
 Pintavastukset  Rsi + Rse = 0,20 W/m2K
 Kattopalkki 50 mm koko eristekerroksen osalta, k900. Koolaus 50x50 mm, k300

Ullakon ja vintin eristys

Talon ullakolla on usein tilaa, jonka käyttöön ottaminen antaa kaivattua väljyyttä asumiseen. Lisärakentaminen vintille on jopa verrattain helppoa: tehdään puurunko, eristetään katto, lattia ja seinät PAROC-kivivillalla ja pinnoitetaan esim. rakennuslevyillä sekä rakennetaan turvallinen portaikko. Ullakolle rakennettavaan asuintilaan on myös tehtävä toimiva ilmanvaihto.”

Uusien tilojen rakentaminen vaatii aina rakennusluvan. Eristyspaksuus valitaan käytettävissä olevan tilan korkeuden mukaan. Käytännössä toimivaa tilaa on se, jossa huonekorkeus on yli kaksi metriä. Toki esim. vuoteita ja lipastoja voi sijoittaa matalampaankin tilaan.

Ullakkorakentamisen perusasioita

  • Mahdollisimman tiivis sisäpinta
  • Seinäpinnassa ja vinolla osalla tuulensuoja
  • Tuuletusväli 50 – 100 mm
  • Harjalta kunnollinen tuuletus ulos

Rakennusmääräysten mukaan uudisrakennuksissa vaaditaan yläpohjaan n. 420 - 450 mm ja seiniin n. 210 - 240 mm paksu villaeristys U-arvon vertailuarvon saavuttamiseksi (ulkoseinä: 0,17 W/m2K, yläpohja: 0,09 W/m2K). Mikäli käytettävissä oleva korkeus ei riitä, voidaan vinolla osalla käyttää 250-300 mm eristystä ja vastaavasti katon vaakasuoralle osalle ja seiniin lisätä 50-100 mm eristettä. Myös ilmanvaihdon määräyksiä tehokkaammalla lämmön talteenotolla voidaan kompensoida eristystä, samoin tehokkaammilla ikkunoilla. 

Kattotuolien väliin asennettu palamaton PAROC-kivivilla parantaa myös ääneneristävyyttä. Parocin ohjeita noudattamalla työn voi tehdä helposti itse (ks. Ullakon eristäminen -esite kohdassa Esitteet). Eristyspaksuutta voidaan helposti lisätä kiinnittämällä 50-100 mm koolaus kattotuoleihin nähden ristikkäin tai samansuuntaisesti.

Vintin ja ullakon eristäminen