Energiatehokkuuden arviointi

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD)

Jotta voitaisiin kehittää aito integroitu ratkaisu, rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä (EPBD) määritellään neljä ensisijaista edellytystä rakennusten energiatehokkuuden varmistamiseksi: 

  1. Yhdenmukaiset menetelmät rakennusten integroidun energiatehokkuuden laskennassa
  2. Vähimmäisvaatimukset uudisrakennusten ja suurten saneerattavien rakennusten energiatehokkuudelle
  3. Uusien ja vanhojen rakennusten energiasertifiointijärjestelmät
  4. Sertifikaatin ja muiden tärkeiden tietojen esillä pitäminen julkisissa rakennuksissa näkyvällä paikalla.

Direktiivin mukaan energiatehokkuustodistus vaaditaan, kun rakennus rakennetaan, myydään tai vuokrataan. Vuoden 2010 uudelleenlaaditussa toisinnossa direktiivin alaa on laajennettu. Sen mukaan kaikkien laajasti kunnostettavien rakennusten on täytettävä tietyt energiatehokkuusvaatimukset. Alkuperäisessä direktiivissä tämä koski vain yli 1000 neliömetrin kokoisia rakennuksia. Lisäksi direktiivin mukaan sertifioinnin on perustuttava elinkaarianalyyseihin. Uudelleenlaaditussa toisinnossa kehotetaan julkista sektoria näyttämään esimerkkiä rakennusten energiatehokkuuteen investoimisessa. Siinä todetaan näin:

"Vuoteen 2018 mennessä kaikkien uusien julkisten rakennusten on oltava lähes nollaenergiataloja. Kaikkien vanhojen yli 500 neliömetrin kokoisten julkisten rakennusten on oltava sertifioituja ja sertifikaatit on pidettävä esillä. Vuodesta 2015 lähtien tämä vaatimus koskee kaikkia yli 250 neliömetrin suuruisia julkisia rakennuksia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki uudet rakennukset ovat vuonna 2020 lähes nollaenergiataloja."

Sekä alkuperäisen direktiivin että uudelleenlaaditun toisinnon tavoitteena on poistaa joitakin energiatehokkuuteen liittyviä markkinarajoituksia ja ongelmia. Pyritään varmistamaan, että päättäjillä on tietoa saatavilla. Samalla tarjotaan kannustimia uusien ja vanhojen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Sertifioinnin vaikutuksia tuetaan muulla lainsäädännöllä. Sertifioinnilla varmistetaan, että uusien rakennusten rakennusmääräyksiä noudatetaan aikaisempaa paremmin. Uudelleenlaaditussa toisinnossa todetaan, että rakennusten energiatehokkuutta parantamalla parannetaan myös elämisen laatua ja säästetään rahaa. Sen mukaan uudelleenlaaditusta direktiivistä arvioidaan koituvan vuoteen 2020 mennessä 5–6 prosentin lisäsäästö EU:n energiakulutuksen aiheuttamissa CO2-päästöissä.

Energiatehokkuustodistus

Energiatehokkuustodistuksessa (EPC) kuvaillaan rakennuksen energiankulutuksen taso. Se on EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaan pakollinen kaikille uusille rakennuksille sekä myytäville ja vuokrattaville asunnoille, silloin kun kyseessä on yli kuuden asunnon rakennus. Mitä vähemmän kiinteistö kuluttaa energiaa, sitä paremman energiamerkinnän se saa. Rakennusten energiamerkinnät tulivat pakollisiksi tammikuussa 2008.

Energiamerkinnän päätarkoituksena on vähentää rakennusten energiankulutusta ja haitallisia ympäristövaikutuksia. Samalla saavutetaan muitakin hyötyjä. Todistus on ikään kuin rakennuksen tuoteseloste. Sen avulla omistajat, ostajat ja vuokraajat voivat arvioida rakennuksen energiatehokkuutta ja tulevia ylläpitokustannuksia. Lisäksi todistuksessa kuvaillaan energiatehokkuuden ja kiinteistön arvon parantamiseen vaadittavat toimet.

Energiatehokkuustodistuksen perusteella rakennus sijoittuu johonkin energialuokista A–G. A-luokan kiinteistöt kuluttavat vähiten ja G-luokan kiinteistöt eniten energiaa. Vastaava luokittelu on ollut käytössä jo pitkään esimerkiksi kotitalouksien kylmäkalusteilla.

Yli kuuden asunnon rakennusten energiatehokkuus lasketaan todellisen energiankulutuksen perusteella. Uusien omakotitalojen energiatehokkuus lasketaan kulutuksen perusteella.

Vanhoille omakotitaloille ja alle kuuden asunnon kiinteistöille energiatehokkuustodistus on vapaaehtoinen. Todistusta ei edellytetä vapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään alle neljä kuukautta vuodessa, eikä rakennuksilta, joiden pinta-ala on alle 50 m2.

Uusissa omakotitaloissa energiatehokkuustodistus on rakennusluvan osa. Energiatehokkuustodistus vaaditaan, kun rakennus otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan.

Energiatehokkuustodistus on voimassa 4–10 vuotta kiinteistön tyypin mukaan.

EDPB on nähtävillä osoitteessa
http://www.epbd-ca.eu/

ESD on nähtävillä osoitteessa
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:EN:PDF