Vihreän rakentamisen standardit ja tunnukset

Tuemme kehitystä jolla parannetaan rakennetun ympäristön kestävyyttä. Elinkaariajattelu varmistaa pitkäaikaisen ja kokonaisvaltaisen arvioinnin ja huomioi rakennuksen energiatehokkuuden, eli rakennuksen koko elinkaaren ajalta säästyvän energian. Tuemme CEN- ja ISO-standardeihin perustuvaa kestävyyden arviointia.

CENin tekninen komitea 350 on laatinut kestävää rakentamista koskevan standardin Sustainability of Construction Works. Myös elinkaariarviointia ja ympäristötuoteselosteita koskevia ISO-standardeja on julkaistu.

Lue lisää:

http://www.cen.eu

http://www.iso.org


Vapaaehtoiset luokitusjärjestelmät

Rakennusten luokitusjärjestelmien ansiosta kiinteistöjä voivat vertailla sekä sijoittajat, viranomaiset että käyttäjät. Luokitusjärjestelmät edistävät läpinäkyvyyttä, jolloin nähdään rakennusten tehokkuus suunnitellussa ympäristössä koko elinkaaren ajalta. Luokitusjärjestelmissä rakennuksia arvioidaan eri ominaisuuksia kuvaavilla indikaattoreilla. Näillä on sekä kansallisten että kansainvälisten määräysten mukaiset kynnysarvot. Kertoimien avulla indikaattoreita yhdistetään ja näin saadaan kohteen kokonaisluokitus.

Monissa maissa on vihreän rakentamisen yhdistyksiä (Green Building Council) johtamassa vihreän rakentamisen sertifiointityötä. Kansalliset yhdistykset ovat perustaneet kansainvälisen kattojärjestön, World Green Buildings Councilin, vertaillakseen kokemuksiaan ja oppiakseen toisiltaan.

Lue lisää:

http://www.worldgbc.org

 

 

PromisE

PromisE on suomalainen uusien ja vanhojen rakennusten ympäristövaikutusten arviointi- ja luokitusjärjestelmä. Siinä on neljä pääluokkaa: käyttäjien terveys, luonnonvarojen käyttö, ekologiset vaikutukset ja ympäristöriskit. Seuraavassa taulukossa kuvaillaan uusien rakennusten luokat ja indikaattorit.

 

Indikaattorin painoarvo

Toimistorakennukset

 
Asuinrakennukset

Käyttäjien terveys

25

25

Luonnonvarojen käyttö 30 30 
Ekologiset vaikutukset 35 35
Ympäristöriskit 10 10

 

Lue lisää:

http://www.promiseweb.net

 

BREEAM

Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM) -menetelmässä rakennuksen rakennusselitystä, suunnittelua, rakentamista ja käyttöä arvioidaan tunnetuilla tehokkuuden mittareilla, joita vertaillaan määriteltyihin viitearvoihin. Mittarit kuvaavat monia eri ominaisuuksia ja kriteerejä energiasta ekologiaan. Niihin kuuluu energian ja veden käyttöön liittyviä seikkoja, sisäinen ympäristö (terveys ja hyvinvointi), saasteet, kuljetus, materiaalit, jäte, ekologia ja kiinteistön ylläpito.

BREEAM-menetelmällä tarkastellaan ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä aiheita joiden kautta rakentajat, suunnittelijat ja kiinteistöjen hallinnasta vastaavat voivat osoittaa asiakkaille ja muille sidosryhmille, että rakennus täyttää kestävän kehityksen asettamia vaatimuksia. Menetelmä tukee talojen kestävän kehityksen mukaista suunnittelua, rakentamista ja hallintaa. Menetelmä määrittelee teknisen laatutason siihen kuuluvine laadunvarmistuksineen ja sertifiointeineen.

BREEAM-menetelmää käytetään paikallisesti mukautetuista maakohtaisista järjestelmistä aina kansainvälisiin järjestelmiin, jotka ovat tarkoitettu yksittäisten projektien sertifiointiin missä tahansa päin maailmaa. 

Lue lisää:

http://www.breeam.org

 

  LEED

  Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) on Yhdysvaltojen Green Building Council -yhdistyksen laatima luokitusjärjestelmä. Sen avulla arvioidaan rakennuksen energiatehokkuutta ja kannustetaan markkinamuutokseen, kohti kestävän kehityksen mukaista suunnittelua. Järjestelmässä pisteytetään kohteita, jotka saavat pisteitä talon rakentamisen ja käytön aikana toteutetuista ympäristöystävällisistä toimista.

  Jotta rakennuksen voisi sertifioida, sen on saatava vähintään 40 pistettä. Hopeatasoon edellytetään 50–59 pistettä, kultatasoon 60–79 pistettä ja platinatasoon 80–110 pistettä. Tasot vastaavat viidestä vihreän suunnittelun luokasta kertyneitä pisteitä. Arvioitavana ovat maan, veden, energian, ilman, materiaalien ja resurssien kestävä käyttö ja sisäilman laatu. LEED-järjestelmässä voidaan antaa pisteitä myös esimerkiksi innovatiivisesta suunnittelusta ja materiaalien ominaisuuksista.

  LEED-sertifiointiin kuuluu kolmannen osapuolen tekemä arviointi, jolla voidaan osoittaa asiakkaalle ja yleisölle, että ympäristötavoitteet on saavutettu ja että rakennus toimii suunnitellusti. Sertifiointi voi auttaa saamaan valtion tarjoamia kannustimia ja herättää tiedotusvälineet kiinnostumaan projektista.

  Lue lisää:

  http://www.gbci.org