Kestävyys

EU:n rakennustuoteasetusta koskevassa ohjeessa Guidance Paper F kestävyys määritellään seuraavasti: "Tuotteen kestävyys on sen kyky säilyttää tuotteelta edellytetty suorituskyky tietyn ajanjakson ennakoidulla kuormituksella. Normaalisti huollettuna tuotteen tulee mahdollistaa perusvaatimusten täyttyminen oikein suunnitellussa ja toteutetussa kohteessa taloudellisesti katsoen kohtuullisen pituisen ajan."

Kestävyys riippuu näin ollen tuotteen aiotusta käyttötarkoituksesta ja käyttöolosuhteista. Kestävyyden arviointi voi liittyä joko tuotteeseen tai sen suorituskykyyn, siltä osin kuin näillä on tärkeä merkitys perusvaatimusten täyttämisen kannalta. Kummassakin tapauksessa perusolettamus kuitenkin on, että tuotteen suorituskyky säilyy hyväksyttävällä tasolla alkuperäiseen suorituskykyyn verrattuna koko käyttöiän ajan.


Vanheneminen

Vanheneminen tarkoittaa ominaisuuksien hidasta muuttumista ajan kuluessa. Samanaikainen ilman suuri kosteuspitoisuus ja korkea lämpötila voivat vaikuttaa haitallisesti mineraalivillan mekaanisiin ominaisuuksiin. Tällaisissa vaativissa oloissa lujuusominaisuuksien heikkenemistä voidaan havaita ja todeta mittaamalla.
Mittapysyvyys kuormituksen, lämpötilavaihtelun ja kosteuden yhteydessä

 

Mittapysyvyys kuormituksen, lämpötilavaihtelun ja kosteuden yhteydessä

Mittapysyvyys tarkoittaa sitä, että materiaalin alkuperäinen koko ja paksuus eivät muutu ajan kuluessa. Tämä ominaisuus testataan standardin EN 1604 mukaisesti (testaus: 48 tuntia 23 °C:ssa, 90 %:n ilmankosteudessa; sallittu muutos enintään 1 %).

Eristeen mittapysyvyys varmistaa, että eristetty rakenne toimii suunnitellusti koko käyttöiän. Vaatimukset kohdistuvat joko mittapysyvyyteen vakiolämpötilassa (EN 1604) tai määrätyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa (EN 1603). Kuormitettuihin rakenteisiin on tärkeää valita eristetuote, joka säilyttää hyvin myös paksuutensa pitkäaikaisessa käytössä (EN 1606).

Materiaalien mittojen muutokset riippuvat niiden lämpölaajenemiskertoimista. Tämä kerroin ilmaisee, miten voimakkaasti materiaalit kutistuvat tai laajenevat jäähtyessään tai kuumentuessaan. Käytännössä kaikkien materiaalien lämpölaajenemiskerroin riippuu materiaalin kemiallisesta koostumuksesta.

Kivivilla on epäorgaaninen materiaali, jonka muoto ja mitat pysyvät muuttumattomina kaikissa olosuhteissa.Alkalin- ja kemikaalinkestävyys

Eristeiden tulee olla yhteensopivia rakenteiden muiden materiaalien kanssa. Jos ne ovat esim. kosketuksissa betoniin, niiden on kestettävä alkalista ympäristöä sekä kaikkia kemikaaleja, joita käytetään mm. vedeneristämiseen, liimaamiseen jne.

Alkalinkestävyys on erittäin tärkeä ominaisuus eristeille, joita käytetään ohutrappausjärjestelmissä, sillä rappaus kiinnitetään suoraan eristekerroksen päälle ilman mekaanisia kiinnikkeitä.

  • Kivivilla on erittäin alkalinkestävä

    Eristeet altistuvat ultraviolettisäteilylle mm. rakennustyön aikana. Tyypillinen altistumistapaus tapahtuu etenkin ohutrappausratkaisuissa, joissa rakennuksen julkisivu eristetään kauttaaltaan ja jätetään eristekerros odottamaan viimeistelevää rappausta jopa viikoiksi. Ohutrappauksessa on erityisen tärkeää, että eristemateriaali kestää UV-säteilyä heikentämättä tuotteen mekaanisia ominaisuuksia.

 

Oheisessa taulukossa esitetään kestävyyden vakiotestausmenetelmät.

Ominaisuus Vakiotesti-menetelmä Mineraali-villaeriste

Puhalluseristys

paikan päällä 

Mittapysyvyys määrätyssä lämpötilassa    x  
Mittapysyvyys määrätyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa    x  
Pitkäaikainen paksuuden pysyvyys      
Kemikaalinkestävyys    x  x
Kemikaalinkestävyys
UV-säteily
   x  
Kestävyys sandwich -elementtien yhteydessä EN 14509
DUR 1
DUR 2
 x