Paloluokitus

Kansallisten rakennusmääräysten palosuojausvaatimukset perustuvat usein palon kehittymiseen (standardipalokäyrä). Käytettyjä materiaaleja ja rakenteita koskevat vaatimukset määräytyvät rakennuksen käyttötarkoituksen, koon, palokuorman ja toiminnan mukaan.

 

Paloluokitus 

A) Materiaalien paloluokitus: palokäyttäytyminen (palon leviäminen)

Tulipalon sattuessa on tärkeää, että rakennus voidaan tyhjentää mahdollisimman nopeasti ihmishenkien säästämiseksi. Rakennusmateriaalit ja niiden palo-ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka kauan on aikaa poistua rakennuksesta.

Rakennustuotteiden paloturvallisuus määritetään Euroluokan perusteella. Euroluokat otettiin käyttöön Euroopan komission 8. helmikuuta 2000 tekemän päätöksen (2000/147/EY) mukaisesti. Tarkoituksena oli saada aikaan yhteinen järjestelmä, jonka avulla voisi vertailla rakennusmateriaalien palokäyttäytymistä

Palotesteissä käytetään yhdenmukaistettuja testimenetelmiä.

Euroluokkia koskevat palotestimenetelmät:

 • Rakennustuotteiden palotestit – palamattomuus, EN ISO 1182. 
 • Rakennustuotteiden palotestit – lämpöarvon määritys, EN ISO 1716. 
 • Rakennustuotteiden palotestit – rakennustuotteet lukuun ottamatta lattianpäällysteitä altistettuina yksittäisen palavan esineen vaikutukselle (SBI), EN 13823 
 • Rakennustuotteiden palotestit – syttyvyys suorassa kosketuksessa liekkiin – osa 2: pienen liekin testi, EN ISO 11925-2. 
 • Lattianpäällysteiden palotestit – osa 1: lattianpäällysteiden tulipalossa käyttäytymisen määrittäminen käyttäen säteilylämpölähdettä, EN ISO 9239-1

Lisätietoja >>
VTT: EUROCLASS System

Huomaa: SBI-testin (yksittäisen palavan esineen testin) tarkoituksena on käyttää suurempaa testikappaletta kuin perinteisissä testeissä, jotta tulokset soveltuisivat mahdollisimman hyvin täyden mittakaavan palon kehitykseen. SBI-testi on osoittautunut muuten hyvin toimivaksi, paitsi monikerroksisten tuotteiden (esimerkiksi metallipintaisten polystyreenisandwichelementtien) testaamiseen. Testijärjestelyt vaikuttavat helposti SBI-testin tuloksiin. Tästä syystä on laadittu standardi (EN 15715), jossa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka koekappale asennetaan ja kiinnitetään.

Tuotteen Euroluokka määräytyy pääosin seuraavien ominaisuuksien perusteella: palamattomuus, syttyvyys, liekin leviäminen, lämpöarvo, savuntuotto ja palavien pisaroiden muodostuminen. Tuotteen paloluokka määräytyy eri ominaisuuksia koskevien testien tulosten perusteella seuraavan kuvan mukaisesti.

Paloluokitus

 

Euroluokat on esitetty seuraavassa taulukossa. Kunkin luokan osalta on mainittu myös esimerkkituote.

 

Euroluokka Esimerkki
A1, A2 

Kivivilla, kipsilevy

B

Maalattu kipsilevy

C

Paperitapetoitu kipsilevy

D Puu
E

Palamista hidastava EPS-eriste

F Ei-testatut materiaalit, EPS


Savunmuodostuksen lisäluokat  
Palavien pisaroiden lisäluokat
 s1 rakenne voi tuottaa erittäin rajoitetun määrän savukaasuja  d0 rakenne ei saa tuottaa palavia pisaroita tai osia
 s2 rakenne voi tuottaa rajoitetun määrän savukaasuja  d1 palavia pisaroita tai osia voi muodostua rajallisesti
 s3 ei vaatimusta savukaasujen rajallisesta tuottamisesta  d2 ei vaatimusta palavien pisaroiden ja osien rajallisesta muodostumisesta
 • Luokka A1 on palamaton, eikä sitä voi yhdistää mihinkään lisäluokkaan. 
 • Luokka 2 on niin ikään luokiteltu palamattomaksi, koska näiden luokkien tuotteiden käytössä ei tapahdu lieskahdusta. 
 • Luokkiin A2–D liitetään lisämääreitä, jotka ilmaisevat savuntuottoa (s1, s2 tai s3) ja palavien pisaroiden esiintymistä (d0, d1 tai d3) (esim. A2-s1, d0). 
 • Luokkaan E liitetään ainoastaan lisämääre d2. 
 • Luokka F kertoo, ettei tuotetta ole dokumentoitu, se ei täytä yhdenkään paloluokan vaatimuksia tai valmistaja ei ole testannut tuotteen palokäyttäytymistä. Myöskään luokkaan F ei voida liittää mitään lisämääreitä. 
 • Putkieristeiden Euroluokkaan lisätään aina alaindeksi ”L” (esimerkiksi A2L –s1, d0).  

Ruotsin asuntoviraston (Boverket) rakennusmääräykset edellyttävät, että rakennusmateriaalit ja rakenteet on suunniteltu niin, että rakennuksessa olevien ihmisten on pystyttävä siirtymään sellaiseen turvalliseen paikkaan, että pelastuslaitos pystyy suorittamaan pelastus- ja sammutustehtävänsä. Sisä- ja ulkopinnat on suunniteltava niin, etteivät ne edistä palon leviämistä ja savunmuodostusta.

 

Hehkuen palaminen ja kyteminen

Hehkuen palamista ja kytemistä ei ole vielä otettu huomioon eurooppalaisessa luokitusjärjestelmässä. Jotkin EU:n jäsenvaltiot ovat jo määrittäneet niitä koskevat vaatimukset.

Hehkuen palaminen on ominaisuus, jonka vuoksi hehkuminen voi jatkua vielä senkin jälkeen, kun palorasitus on loppunut. EU:ssa kehitetään parhaillaan yhdenmukaistettua testimenetelmää hehkuen palamiselle. Tämä ominaisuus koskee käytännössä kaikkia rakennustuotteita, ei ainoastaan lämpöeristeitä.

Kytevä palo tarkoittaa palon kehitystä tuotteessa johtuen pitkäaikaisesta altistumisesta matalatehoiselle lämmönlähteelle. Esimerkiksi sisäkattoon upotetun valaisimen yläpuolella olevassa lämpöeristeessä voi syttyä kytevä palo. EU:ssa kehitetään parhaillaan yhdenmukaistettua testimenetelmää kytevälle palamiselle. 

 

Myrkylliset kaasut

Kuten edellä todettiin, myrkylliset kaasut aiheuttavat vaaraa jo palon alkuvaiheissa. Siksi niihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. EU:ssa ei ole toistaiseksi yhdenmukaistettuja testi- tai arviointimenetelmiä, joilla voitaisiin tutkia rakennustuotteista palon aikana vapautuvia myrkyllisiä kaasuja. Menetelmiä kuitenkin kehitetään parhaillaan.

 • PAROC-kivivilla kuuluu korkeimpaan Euroluokkaan A1. 
 • PAROC-kivivilla valmistetaan luonnonkivestä, johon lisätään tuotantovaiheen aikana vain vähän orgaanista sideainetta. 
 • PAROC-kivivilla on palamaton materiaali.

 

B) Rakenteiden paloluokitus: Palonkestävyys (palo-osastointi)

Tuotteiden luokittelu perustuu niiden palokäyttäytymiseen. Kattojen, seinien, lattioiden, sisäkattojen ja talotekniikan (myös ilmanvaihtokanavien ja putkistojen) luokitus perustuu niiden palonkestävyyteen. Se määritetään toimintavaatimusten perusteella. Palo-ominaisuudet testataan täysimittaisessa uunissa. Lämpötilan nosto ajan suhteen määritetään standardipalokäyrän mukaan. Siinä testataan ja luokitellaan seuraavat ominaisuudet:

 • I = Eristävyys. Aika, joka kuluu rakennusosan kylmällä puolella lämpötilan nousuun (yleensä 140 ⁰C). 
 • E = Tiiviys. Aika, jonka rakennusosan tiiviys liekkejä tai kuumia kaasuja vastaan säilyy palotilanteessa. 
 • R = Kantavuus. Aika, jonka rakenne kestää sortumatta palotilanteessa. 
 • M = Iskunkestävyys palotilanteessa. Rakennusosan kyky kestää mekaanista iskua palotilanteessa.

Testituloksista näkee, miten kauan rakenne kestää paloa, ennen kuin kyseisen vaatimuksen raja-arvo ylittyy. REI 60 -luokitus kertoo, että rakenne kestää paloa tunnin ajan kantavuuden, tiiviyden ja eristävyyden osalta. Eristävyyden määrityksessä vastakkaisen puolen lämpötila saa nousta korkeintaan 140 astetta. Luokitusta voidaan täydentää lisävaatimuksilla. M tarkoittaa iskunkestävyyttä palotilanteessa. Sitä edellytetään yleensä palomuureilta.

Rakennuksen palovaatimukset on määritetty Ruotsin asuntoviraston (Boverket) rakennusmääräyksissä. 

 • PAROC-kivivillan sulamispiste on korkea. Tästä syystä se sopii oivallisesti tulenkestäviin rakenteisiin. 
 • PAROC-kivivilla säilyttää ominaisuutensa jopa 1 000 °C:n lämpötilassa. 
 • PAROC-sandwichelementit ovat omiaan väliseiniin. Paloluokitukset vaihtelevat tuotetyypin ja elementin paksuuden mukaan luokasta EI 15 luokkaan EI 240. Valikoimaan kuuluu myös palomuureiksi soveltuvia kaksinkertaisia seinärakenteita. Niiden luokitus on EI-M 60, 90 tai 120.

 

C) Taloteknisten ratkaisujen paloluokitus

Talotekniikka, esimerkiksi LVI-ratkaisut, on keskeisessä osassa, kun rakennuksen paloturvallisuutta suunnitellaan. Ilmanvaihtokanavien ja putkien on täytettävä palonkestovaatimukset, jotta palo voidaan rajoittaa palo-osastoon. Osastosta toiseen johtavien läpivientien on oltava sellaisia, että ne estävät palon leviämisen.

LVI-tuotteille on yhdenmukaistettu tuotestandardi, EN 14303, jonka vuoksi kaikilla teknisillä eristeillä tulee olla CE-merkintä.

Myös taloteknisten asennusten (kuten ilmanvaihtokanavien, putkien ja kaapelihyllyjen) palotestaukseen on olemassa yhdenmukaistetut testausstandardit. EN-testausstandardeja on useita, mutta kaikille järjestelmille ei ole yhtenäistettyjä tuotestandardeja. Lisätietoa paikallisista määräyksistä ja vaatimuksista on maakohtaisilla sivuillamme.

 • Kivivillaeriste sopii ihanteellisesti ilmanvaihtokanavien, putkien ja muiden teknisten laitteiden paloeristeeksi. 

 

D) Rakennusten paloluokitus

Rakennushankkeen alussa suunnittelijan on määritettävä, mihin paloluokkaan rakennus kuuluu. Useimmiten kysymykseen tulee vain yksi luokka, mutta joissain tapauksissa luokan voi valita. 

Lisätietoa on Boverketin verkkosivuilla >>