Eurooppalaiset määräykset

Rakennustuotedirektiivi (CPD)

Rakennustuotedirektiivin tarkoitus on varmistaa, että kaikki rakennustuotteet voivat liikkua vapaasti Euroopan unionissa. Direktiivin myötä otetaan käyttöön yhteinen tekninen kieli, joka perustuu yhdenmukaistettuihin standardeihin ja eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin. Sen avulla valmistajat voivat ilmoittaa markkinoille saattamiensa tuotteiden ominaisuudet.

Rakennustuotedirektiivi koskee pääasiassa rakennusten turvallisuutta. Rakennuskohteita koskevia perusvaatimuksia on kuusi, ja säädetyt asiat on ryhmitelty niiden mukaan:

 

 1. Mekaaninen lujuus ja vakavuus
 2. Paloturvallisuus 
 3. Hygienia, terveys ja ympäristö
 4. Käyttöturvallisuus
 5. Meluntorjunta
 6. Energiansäästö ja lämmöneristys

Myöhemmin rakennustuotedirektiivin korvaa rakennustuoteasetus (CPR), joka tulee voimaan 1. heinäkuuta 2013. Muutoksen myötä CE-merkintä tulee pakolliseksi EU:n kaikissa jäsenvaltiossa. Perusvaatimusten luetteloon lisätään yksi uusi olennainen vaatimus:

    7. Luonnonvarojen kestävä käyttö

Rakennustuotedirektiivi (89/106/ETY) edellyttää tuotteilta CE-merkintää, joka osoittaa niiden olevan EU-standardien mukaisia.

CE-merkintä

CE-merkintä (”Conformité Européenne” eli eurooppalainen vaatimustenmukaisuus) on pakollinen tuotteissa, jotka saatetaan markkinoille Euroopan talousalueella (ETA).

Se on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sovellettavien EY-direktiivien olennaiset vaatimukset.

Lue lisää:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en

ETA

Rakennustuotteen eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA) on tekninen arvio siitä, soveltuuko tuote aiottuun käyttötarkoitukseensa. ETA-hyväksyntä voidaan myöntää, jos yhdenmukaistettua standardia ei ole olemassa. Valmistajat voivat merkitä ETA-hyväksynnän saaneet tuotteensa CE-merkillä.

ETA-hyväksyntä myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Se on voimassa kaikissa Euroopan talousalueen maissa.

ETA-hyväksynnän korvaa eurooppalainen tekninen arviointi 1. heinäkuuta 2013 alkaen.

Lisätietoja:

https://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/185/

 

EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 

CE-merkintä vahvistaa, että valmistaja on laatinut EC-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Siinä valmistaja ilmoittaa tuotteidensa vaatimustenmukaisuuden määräysten mukaisesti. Viranomaisten on voitava perehtyä vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, kun tuote saatetaan Euroopan markkinoille. Vakuutuksen voi laatia

 • valmistaja
 • yhteisön alueella toimiva valmistajan valtuutettu edustaja.

Suoritustasoilmoitus korvaa EC-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 1. heinäkuuta 2013 alkaen. Suoritustasoilmoitus on uusi määrämuotoinen lomake. Sillä ilmoitetaan CE-merkityn tuotteen olennaiset ominaisuudet yhdenmukaistetun standardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukaan.

Ilmoituksen antanut valmistaja vastaa siitä, että rakennustuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua.

Lisätietoja: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/performance-declaration_en

 

CE-merkittyjä tuotteita voidaan markkinoida kaikkialla Euroopan talousalueella. CE-merkki ei kuitenkaan ole laatumerkki.

Tuotteita koskevissa vaatimuksissa ja rakentamismääräyksissä on eroja eri EU-maiden välillä. Niinpä CE-merkitty tuote ei välttämättä sovellu tiettyyn kohteeseen kaikissa jäsenvaltiossa, vaikka merkintä antaakin luvan markkinoida tuotetta niiden alueella.

Suunnittelijat, urakoitsijat ja paikalliset rakennusviranomaiset ovat vastuussa siitä, että tuote sopii ominaisuuksiensa puolesta käyttötarkoitukseen. CE-merkityn tuotteen valitessaan suunnittelija voi luottaa siihen, että valmistaja vastaa tuotteen ja/tai palvelun laadusta. 

Eurokoodit

Eurokoodit ovat rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja, joita sovelletaan rakennus- ja maanrakennuskohteisiin. Koodeilla pyritään parantamaan rakenteellista turvallisuutta ja Euroopan rakennusteollisuuden kilpailukykyä.

 • EN1990 Eurocode 0: Suunnittelun perusteet 
 • EN1991 Eurocode 1: Rakenteiden kuormitukset
 • EN1992 Eurocode 2: Betonirakenteiden suunnittelu
 • EN1993 Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu
 • EN1994 Eurocode 4: Teräs-betoniliittorakenteiden suunnittelu 
 • EN1995 Eurocode 5: Puurakenteiden suunnittelu 
 • EN1996 Eurocode 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu
 • EN1997 Eurocode 7: Geotekninen suunnittelu
 • EN1998 Eurocode 8: Rakenteiden suunnittelu kestävyyden suhteen maanjäristyksessä
 • EN1999 Eurocode 9: Alumiinirakenteiden suunnittelu

 

Rakennusten rakenteellisessa turvallisuudessa on eroja Euroopan eri alueilla. Eurokoodien käyttöönoton myötä nämä erot vähenevät. Yhteiset suunnittelumenetelmät myös helpottavat suunnittelijoiden, viranomaisten ja asiakkaiden välistä yhteydenpitoa.

Lisätietoja:
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/