Laskelmissa käytetyt standardit

Euroopan standardisointikomitea CEN osallistui direktiivin valmisteluun. CEN on myös laatinut joukon standardeja, joilla direktiivejä sovelletaan käytäntöön.

 

Rakennusten energiankulutus

CEN TR 15615 kuvaa niiden standardien ryhmittelyä, jotka koskevat rakennusten kokonaisenergiankulutuksen laskentaa.

 • Standardissa EN 15603 määritetään laskennassa huomioitavat energiatarpeet. Lisäksi siinä kuvataan menetelmiä, joilla voidaan arvioida uudisrakennusten ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta sekä määrittää niiden energialuokitus.
 • Standardissa EN 15217 määritetään, miten energiatehokkuustodistus laaditaan ja energiatehokkuusvaatimukset esitetään.
 • Standardissa EN 15459 esitetään laskentamenetelmä, jolla arvioidaan, kuinka taloudellisia ovat rakennuksen energiatarpeeseen ja energiankulutukseen vaikuttavat lämmitysjärjestelmät

Rakennuksen ulkovaipan lämpötekniset ominaisuudet

Standardista EN ISO 13789 saadaan johtumisen ominaislämpöhäviökerroin. Sitä käytetään rakennuselementtien lämpöteknisten ominaisuuksien laskennassa.
U-arvoja koskevat standardit jakautuvat kahteen luokkaan.
Yksinkertaistettuja menetelmiä koskevat standardit:

 • EN ISO 6946
 • EN ISO 13370
 • EN ISO 10077-1
 • EN 13947

Yksityiskohtaisia menetelmiä koskevat standardit:

 • EN ISO 10211
 • EN ISO 10077-2

Kylmäsiltoja käsitellään standardeissa

 •  EN ISO 10211 
 •  EN ISO 14683

Standardia EN ISO 10456 avulla määritetään rakennustuotteiden lämpötekniset suunnitteluarvot.

Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdon ja vuotoilman laskenta

 • Standardi EN 15242 sisältää ilmavirtojen laskentamenetelmät. 
 • Standardi EN 13779 koskee rakennuksia, joissa on koneellinen ilmanvaihto, myös ilmastointi.
 • Standardi EN 15251 koskee sisäympäristöä.
 • Standardi EN ISO 15927 liittyy säätietoihin.

Lämmin käyttövesi 

Lämpimän käyttöveden energiankulutuksen laskenta

 • Standardia EN 15316 käytetään lämpimän käyttöveden ja sen tuottojärjestelmän energiantarpeen määrittämiseen. 
 • Standardia EN 15241 käytetään ilmanvaihtojärjestelmän energiantarpeen määrittämiseen. Tuloilman ottoon ja jäteilman poistoon tarvittavan energian määrittäminen perustuu puhaltimien tehon ja säätölaitteiden avulla.
 • Standardia EN 15193 käytetään laskettaessa valaistuksen tarvitsemaa energiaa. Laskentaan vaikuttavat valaisinten teho ja vuotuinen käyttö rakennuksen tyypin, käyttötavan ja valaistuksen säätöjärjestelmän mukaan.
 • Standardi EN 15232 koskee yhdistettyä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmää.

Lämmitys ja jäähdytys

Lämmityksen ja jäähdytyksen energiankulutuksen laskenta

 • Standardissa EN ISO 13790 määritetään kaksi tapaa: yksinkertaistetut menetelmät perustuvat kuukausittaisiin tai tuntiperusteisiin laskelmiin sekä U-arvojen osalta yksinkertaistettuun rakennuskuvaukseen. Laskelmissa käytettävät tiedot määritetään seuraavien standardien perusteella.
 • Standardi EN 15265 sisältää kriteerit yksityiskohtaisia numeerisia laskelmia varten sekä tietokoneohjelmien validointitestit. Laskentamenetelmän valinta tehdään kansallisella tasolla.

Ostoenergia

Ostoenergian tai sisätilan lämmityksen energiankulutuksen laskenta

 • Standardi EN 15316 koskee häviöitä ja säätötekniikkaa.
 • Standardi EN 15377 liittyy rakenteisiin upotettaviin järjestelmiin.
 • Laskelmaan syötettävät tiedot saadaan standardin EN ISO 13790 perusteella. Siinä käytetään joko yksinkertaistettua menetelmää tai dynaamista simulaatiota.
 • Standardi EN 15243 koskee tilojen jäähdytystä.

Seuranta ja todentaminen

Energiatehokkuuden tarkkailuun ja todentamiseen liittyvät seuraavat standardit:

 • EN 13829 Ilmanpitävyyden määrittäminen. Painekoe
 • EN ISO 12569 Rakennusten ilmatilavuuden vaihtuminen. Merkkiainekaasun laimenemismenetelmä
 • EN 13187 Vaipan kylmäsiltojen toteaminen. Lämpökamerakuvaus
 • EN 15378 Lämmityskattiloiden ja lämmitysjärjestelmien määräaikaistarkastukset
 • EN 15239 Rakennusten energiatehokkuus. Ilmanvaihtojärjestelmien määräaikaistarkastusohjeet
 • EN 15240 Rakennusten energiatehokkuus. Ilmastointijärjestelmien määräaikaistarkastusohjeet