Paikalliset määräykset

Rakentamista koskevat asetukset

Rakentamista koskevat asetukset ovat tulleet voimaan 1.1.2018. Uudet määräykset ovat selkeät sekä niiden soveltaminen on yhtenäisempää. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokkuutta. Lain 117 §:ssä annetaan olennaisten teknisten vaatimusten lisäksi asetuksenantovaltuutus koskien rakennusten käyttö- ja huolto-ohjetta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet kootaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uusia rakennuksia. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttää (ellei määräyksissä ole nimenomaisesti määrätty toisin).  

Lue lisää Ympäristöministeriön sivuilta: Suomen rakentamismääräyskokoelma