Kivivillakuitu on turvallista

EUCEB-sertifikaatti

Riippumattomat lääketieteen asiantuntijat ja tutkijat ovat selvittäneet laajasti mineraalikuitujen (lasi- ja kivivillan) vaikutuksia ihmisiin.

Maailman terveysjärjestö WHO ja sen alainen Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) ovat luokitelleet mineraalivillan EU:n direktiivin 97/69/EY mukaisesti. Siinä todetaan, että biologisesti hajoavia mineraalivillakuituja ei luokitella syöpää aiheuttavaksi.

Teollisia mineraalikuituja (MMVF) sisältävien tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksia koskevat vaatimukset on määritetty Euroopan unionin direktiivissä 97/69/EY, joka astui voimaan joulukuussa 1998. Direktiivin mukaisesti teolliset kuidut luokitellaan karsinogeenisuuden perusteella seuraaviin luokkiin:
Luokka 1: ihmiselle syöpää aiheuttava (asbesti)
Luokka 2: todennäköisesti syöpää aiheuttava (keraaminen kuitu)
Luokka 3: mahdollisesti syöpää aiheuttava (eristevillat, joita ei ole tutkittu)
Luokka 4: ei voida luokitella syöpää aiheuttavaksi (PAROC-kivivillatuotteet)

Direktiivin 97/69/EY Nota Q:n perusteella EU:n luokituksen mukaan valmistettu mineraalivilla liukenee ihmisen elimistöön joutuessaan hyväksyttävällä nopeudella. Tällöin sille voidaan antaa merkintä ”ei luokiteltu”, mikä tarkoittaa myös, ettei kuidun katsota aiheuttavan syöpää. Paroc on kehittänyt kuidun kemiallista koostumusta niin, että se täyttää liukoisuusvaatimukset.

European Certification Board for Mineral wool (EUCEB) varmistaa, että Paroc:in kivivillakuidut täyttävät direktiivissä määritetyt ehdot. Testivaatimukset täyttävien kuitujen valmistajille EUCEB myöntää oikeuden käyttää pakkauksissaan EUCEBin merkkiä. Merkistä kuluttajat näkevät helposti, että kivivillatuotteiden valmistuksessa käytettyihin kuituihin ei tarvitse soveltaa eurooppalaista luokittelua syöpää aiheuttavaksi aineeksi.

EUCEBin laaturyhmä varmistaa riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella, että eläinkokeet on toteutettu eurooppalaisten käytäntöjen mukaisesti, että tulokset täyttävät direktiivin 97/69/EY Nota Q:ssa määritetyt bioliukoisuutta koskevat vaatimukset ja että tuotettujen kuitujen kemiallinen koostumus vastaa testattujen kuitujen koostumusta.

Paroc on EUCEBin jäsen, ja sillä on oikeus käyttää EUCEBin tuotemerkkiä Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Liettuassa. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

 

RAL-laatumerkki 

Biohajoamattomien teollisten mineraalikuitujen levittäminen, valmistus ja käyttö rakennusten lämpö- ja äänieristykseen sekä tekniseen eristykseen on ollut Saksassa kiellettyä kesäkuusta 2000 lähtien. Kielto sisältyy kemikaalilainsäädännön muuttamista koskevaan säädökseen (Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen). Säädöksessä määrätään myös poikkeusluvasta sellaisten biologisesti hajoavien kuitujen osalta, jotka täyttävät Saksan vaarallisia aineita koskevan asetuksen (Gefahrstoff-Verordnung) vaatimukset. Tällaisten biologisesti hajoavien kuitujen käyttö on sallittua. Erivapautta koskevat vaatimukset eroavat EU:n direktiivissä määrätyistä vaatimuksista. Mineraalivillakuidut, jotka täyttävät saksalaisen määräyksen vaatimukset, hajoavat yleensä jopa paremmin kuin EU:n vaatimukset täyttävät kuidut.

Kemikaaleille asetettuja rajoituksia koskevassa asetuksessa määrätty käyttökielto ei koske mineraalivillatuotteita, joille on myönnetty RAL-laatumerkki. Mineraalivillan laatuyhdistys Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (GGM) voi myöntää kuituvalmistajalle RAL-laatumerkin ja valvoa säännöllisesti, että valmistaja täyttää tuotteelle asetetut korkeat laatuvaatimukset. Merkki pakkauksessa kertoo, että tuotteiden laatu ja turvallisuus on tarkastettu riippumattoman osapuolen toimesta.

Kaikki Parocin mineraalivillatuotteet täyttävät sekä EUCEB:n että RAL:n vaatimukset.