PAROC-kivivilla on turvallinen

PAROC Stonewool is safe to use

 

PAROC-kivivillatuotteet antavat oman merkittävän panoksensa taloudelliselle, sosiaaliselle ja ympäristön hyvinvoinnille. PAROC-kivivilla ei sisällä vaarallisia aineita, ja se on rekisteröity REACH-kemikaaliasetuksen mukaisesti. PAROC-kivivillan käsittely on turvallista ja sen päästöt ovat vähäiset.

PAROC-kivivilla

Kuitu on turvallinen

  • Parocin kivivillakuidut täyttävät Euroopan unionin direktiivin nro 1272/2008 liukoisuusvaatimukset, minkä vuoksi ne ovatkin saaneet EUBEC (European Certification Board for Mineral Wool products) ‑tunnuksen.
  • Saksalainen RAL-laatumerkintä on todisteena siitä, että Saksan teknisten sääntöjen TRGS905 liukoisuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät.

Päästöt ovat vähäiset

  • Paroc noudattaa tiukinta M1-päästövaatimusta suomalaisessa vapaaehtoisessa rakennusmateriaalipäästöjä koskevassa luokittelussa.
  • Sertifioidut tuotteet löytyvät RTS:n verkkosivulta.

Ei vaarallisia aineita

  • Paroc-kivivillakuitu on rekisteröity REACH-kemikaaliasetuksen mukaisesti. Tuotteemme eivät sisällä aineita, jotka ovat erityistä huolta aiheuttavien aineiden luettelossa (Candidate list). Kaikille tuotteillemme on saatavilla ohje turvallista käyttöä varten.
  • REACH-rekisteröinnin tekninen asiakirja sisältää ominaisuuksia ja luokittelua koskevan kemikaaliturvallisuusraportin. PAROC-kivivillakuitu on Nota Q ‑kuitua, jota ei ole arvioitu haitalliseksi tai luokiteltu ärsyttäväksi aineeksi.

Tuotteet eivät sisällä RoHS-direktiivissä haitalliseksi luokiteltuja aineita

  • Tämä tarkoittaa, että PAROC-tuotteita voidaan käyttää myös sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Käsittely on turvallista

  • Suosittelemme, että mineraalivillaa asennettaessa käytetään löyhästi istuvia työvaatteita ja käsineitä. Pölyn muodostumista tulee välttää.
  • Olemme allekirjoittaneet muiden jäsenyritysten tavoin vapaaehtoisen Euroopan mineraalivillantuottajien yhdistyksen EURIMAn sopimuksen, jonka mukaan tuotteen käsittelyohjeet merkitään pakkaukseen sekä sanallisesti että piktogrammina.
EUCEB  RAL  M1  

Turvallisuutta koskevat selvitykset löytyvät Parocin paikallisilta verkkosivuilta.