Terveys ja turvallisuus

Hyvinvointi ja terveys liittyvät kahteen EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR) perusvaatimuksen, jotka koskevat hygieniaa, terveyttä ja ympäristöä (tulkintaa koskeva asiakirja 3) ja käyttöturvallisuutta (tulkintaa koskeva asiakirja 4).

Kylmän ja lauhkean ilmastovyöhykkeen asukkaat viettävät noin 90 % ajastaan sisätiloissa. Tästä johtuen sisäilman laatu onkin terveydellisistä näkökohdista tarkasteltuna jopa ulkoilman laatua tärkeämpi. Hyvä sisäilma vähentää sairauksia ja oireilua, lisää viihtyvyyttä ja parantaa työtehoa. Sisäilman hyvä laatu onkin suunnittelun ja rakentamisen tärkeimpiä tavoitteita. Valistuneet asukkaat valittavat helposti huonosta sisäilman laadusta.

Sisäilman laatuun vaikuttavat lämmitys, tuuletus ja ilmanvaihto, rakennustekniikka, rakentamisen laatu, rakennusmateriaalit sekä rakennuksen toiminta ja kunnossapito. Monista vaikuttavista tekijöistä johtuen on tärkeää, että omistajat ja suunnittelijat määrittelevät rakennuksen suorituskykyä ja rakennusprosessia koskevat vaatimukset etukäteen. Näin rakennusteollisuus voi osoittaa hyväksyttyjen menettelytapojen avulla, että valmiit rakennukset täyttävät asetetut suorituskykyvaatimukset. 

PAROC kivivillakuitu on turvallista

PAROC-kivivillatuotteiden käsittely on turvallista ilman terveysriskiä. Varmistaakseen tuotteidensa turvallisuuden Paroc Group tuottaa vain biologisesti hajoavia kivivillakuituja, joita ei voida luokitella syöpää aiheuttaviksi.

  • Tuotteet on merkitty EUCEB:n (European Certification Board for Mineral Wool products) tavaramerkillä. Se kertoo, että PAROC-kivivilla täyttää komission direktiivin vaatimukset.
  • Parocille on myös myönnetty RAL laatumerkki, joka osoittaa, etteivät tuotteet sisällä syöpää aiheuttavia, mutageenisiä tai lisääntymistoksisia aineita saksalaisen vaarallisia aineita koskevan teknisen asetuksen (TRGS 905) mukaisesti.

 

PAROC-kivivilla on erittäin vähäpäästöinen

PAROC-kivivillatuotteet täyttävät suomalaisen rakennusmateriaalien päästöluokitusjärjestelmän tiukimmatkin vaatimukset (M1). Sisäilmayhdistys ry:n kehittämä suomalainen vapaaehtoinen päästöluokitusjärjestelmä otettiin käyttöön 1995, jolloin myös kivivillatuotteiden testaus aloitettiin. M1-tunnus kertoo asiakkaille, että PAROC-tuotteet ovat tutkitusti erittäin vähäpäästöisiä.
Päästöluokituksen saaneet tuotteet on lueteltu Rakennustietosäätiön (RTS) verkkosivustolla:

https://www.rakennustieto.fi/index/rakennustieto/rakennusmateriaalienpaastoluokitus.html 

Symbol M1

PAROC-kivivilla ei sisällä vaarallisia aineita

PAROC-kivivillatuotteet täyttävät Euroopan kemikaaliviraston REACH-asetuksen sekä aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (CLP) mukaiset vaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät kivivillatuotteet sisällä aineita, jotka mainitaan kemikaaliviraston erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelossa.

REACH-rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvään tekniseen asiakirja-aineistoon kuuluu kemikaaliturvallisuusraportti, jossa ilmoitetaan aineen ominaisuudet ja luokitus. PAROC-kivivillakuitu on Nota Q -mineraalivillakuitua, eikä sitä ole arvioitu vaaralliseksi tai luokiteltu ärsyttäväksi.

PAROC-kivivillatuotteet eivät sisällä RoHS-direktiivissä mainittuja vaarallisia aineita

PAROC-kivivillatuotteet eivät sisällä mitään vaarallisia aineita, jotka on mainittu tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetussa direktiivissä (RoHS). PAROC-tuotteita voi siis käyttää myös sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

PAROC-kivivillan käsitteleminen on turvallista

Jos kivivillaa käsitellään paljain käsin, kuidut voivat aiheuttaa kutinaa ja ihoärsytystä. Ne eivät kuitenkaan vahingoita ihoa samalla tavoin kuin ärsyttävät aineet, ja kutina menee yleensä nopeasti ohi. Ihoärsytyksen aiheuttavat karkeat kivivillakuidut, jotka raapivat ihoa. Mineraalivillaa käsiteltäessä on suositeltavaa pukeutua väljiin työvaatteisiin ja käyttää käsineitä. Pölynhallinnan on oltava mahdollisimman tehokasta.

Euroopan mineraalivillantuottajien yhdistyksen EURIMAn jäsenyritykset ovat yhdessä sopineet, että tuotteen käsittelyohjeet merkitään pakkaukseen sekä sanallisesti että piktogrammina.

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla Parocin verkkosivustossa.

Lue lisää:

Overview of compliance of Paroc stone wool products to environmental, health and safety regulations (pdf)